Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, producten en alle door Boost reclame gesloten overeenkomsten, diensten, geleverde producten en alle overige handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Boost reclame, een door Boost reclame gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van en dat hij met deze voor waarden akkoord gaat.
 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Boost reclame en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Boost reclame gemaakte offertes zijn geldig gedurende 1 maand na dagtekening, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Boost reclame zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Boost reclame niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van nalatigheid door opdrachtgever waardoor product of dienst niet kan worden afgerond zal na een periode van 2 maanden na akkoord het openstaande bedrag door Boost reclame worden gefactureerd.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Boost reclame van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen met opdrachtgever is Boost reclame vrij 40% van de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst te factureren. Na het gereedkomen van de dienst of product wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
 4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Boost reclame niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Op reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer gedaan kunnen worden door opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd door Boost reclame.
 5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 10 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Boost reclame aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voort vloeiende (vertragings)schade.
 9. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,-.
 10. Verrekening door de opdrachtgever met een openstaande vordering op Boost reclame wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.
 2. Boost reclame mag het product van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Boost reclame omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
 4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
 5. De opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien de website bij een andere host wordt ondergebracht.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Boost reclame is niet verantwoordelijk voor het updaten en overig onderhoud aan websites, tenzij er een geldende onderhoudsbundel(s) is aangeschaft door de opdrachtgever.
 2. Indien opdrachtgever een onderhoudsbundel afneemt van een x aantal uren, kan Boost reclame voor dit aantal uren de volgende werkzaamheden uitvoeren:
  1. Updaten en onderhoud aan de website.
  2. Tekstuele en grafische wijzigin- gen aan de website.
  3. Functionaliteiten toevoegen aan de website.
  4. Uitbreiden van de website met een max van 4 uur.
 3. De onderhoudsbundel werkt als een strippenkaart, deze is onbeperkt geldig en wordt alleen afgeboekt bij gebruik. Artikel 5.2.1 wordt standaard 1 keer per maand uitgevoerd. Artikel 5.2.2, 5.2.3 en 5.2.4 worden uitgevoerd wanneer de opdrachtgever dit wenst. Niet binnen de onderhoudsbundel valt: een nieuwe website en uitbreidingen aan de website die meer dan 4 uur in beslag nemen. Een onderhoudsbundel kan van toepassing zijn op meerdere websites.
 4. Boost reclame houdt een log bij van de minuten die worden afgeboekt van de onderhouds bundel, deze is te allen tijde op te vragen door de odrachtgever.
 5. Boost reclame is niet verantwoordelijk voor back-ups van websites. Voor het terug laten zetten van een backup rekent Boost reclame aan opdrachtgever kosten door.
 6. Boost reclame hanteert voor relatiegeschenken een foutmarge van maximaal 10%, te weinig geleverde producten zullen worden gecrediteerd.
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Boost reclame het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 8. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Boost reclame zijn verstrekt, heeft Boost reclame het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. Indien door Boost reclame of door Boost reclame ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6. Meerwerk

 1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen vormen meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het dan geldende uurtarief van Boost reclame gefactureerd.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Boost reclame opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Boost reclame, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om zonder schriftelijke goedkeuring van Boost reclame kosteloos van template en/of design te veranderen.

Artikel 7. Duur en beëindiging

 1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
 2. Boost reclame kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Boost reclame gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. Boost reclame heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen jegens Boost reclame niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Boost reclame zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Boost reclame kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 4. Indien de website voor de opdrachtgever wordt verhuisd naar een derde webhost of gebruikt wordt op de server van een derde webhost, dan brengt Boost reclame de uren in rekening voor het online zetten of verhuizen van de website, boven op de in de overeenkomst genoemde totaalprijs. Deze uren worden gefactureerd volgens het thans geldende uurtarief van Boost reclame.

Artikel 8. Levering en levertijd

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de opdrachtgever, Boost reclame is in geen enkele vorm verantwoordelijk voor een geleverd product tenzij hiervoor een garantie is afgegeven.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting van opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Boost reclame, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Boost reclame daartoe bevoegd.
 2. De door Boost reclame bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder foto’s, teksten, ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Boost reclame.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Boost reclame te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectuele eigendom voor de duur van de overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
 5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Boost reclame van enige aanspraak hieromtrent. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Boost reclame sluit met haar opdrachtgevers.
 6. Alle door Boost reclame ontwikkelde websites en producten kunnen door Boost reclame voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of grove schuld is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade.
 2. De opdrachtgever is gehouden Boost reclame te vrijwaren terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Boost reclame in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.
 3. Boost reclame is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Artikel 9.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te worden geïnterpreteerd.
 5. Boost reclame is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Boost reclame ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever.
 6. Boost reclame maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Boost reclame is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een derde partij waarop Boost reclame geen invloed kan uitoefenen.
 7. Boost reclame is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen kunnen zonder kennisgeving door Boost reclame doorgevoerd worden.
 8. Boost reclame is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 9. Boost reclame is niet aansprakelijk voor onjuisthe-den in teksten welke opdrachtgever aanlevert.
 10. Boost reclame maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Boost reclame is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte andere software en/of diensten.
 11. Boost reclame is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van aanvallen door hackers op zijn opgeleverde producten en de daarmee verkregen informatie.
 12. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Boost reclame vallen na oplevering buiten de verantwoordelijkheid van Boost reclame. Boost reclame is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief of met een onderhoudsbundel wijzigingen of updates door te voeren op de website van de opdrachtgever.
 13. Boost reclame is niet aansprakelijk voor schade door het overschrijden van levertijden mits dit niet te wijten is aan opzettelijke handelen of grove schuld van Boost.
 14. Indien en voor zover Boost reclame aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Boost reclame, begrensd tot:
  • Het bedrag dat door de aan- sprakelijkheidsverzekering van Boost reclame terzake wordt uitge- keerd.
  • Indien de verzekeraar in enig geval niet uitkeert of de verze- kering de schade niet dekt, de waarde van de facturen die door de opdrachgever zijn voldaan in de periode van drie maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

 1. In geval van overmacht is Boost reclame gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, welke niet aan Boost reclame kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Boost reclame kan worden gevergd.

Artikel 12. Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Boost reclame en opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
 3. Boost reclame kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 4. Boost reclame heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 13. Omtrent privacy

 1. Uw persoonsgegevens worden door Boost reclame gebruikt bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Boost reclame verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen

Kom gerust een keer langs bij ons kantoor in de Westlandse Poort voor een goed gesprek en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen. Bij ons reclamebureau en ontwerpbureau in het Westland staat de koffie altijd klaar. Hopelijk tot binnenkort!

+31 174 212 272 info@boostreclame.nl

ABC Westland 135, 2685 DB Poeldijk

Volg ons